Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa vzťahujú na všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu www.atelierrabada.sk a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Mgr.Art. Veronika Rabadovás miestom podnikania Na Sihoti 1159/19, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51280469, DIČ: 1081213287, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dolný Kubín pod č. 530-11987(ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.atelierrabada.sk ako elektronického obchodu predávajúceho.
 1. V týchto zásadách spracúvania osobných údajov predávajúci poskytuje podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“).
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Mgr.Art. Veronika Rabadová s miestom podnikania Na Sihoti 1159/19, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51280469, DIČ: 1081213287, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Dolný Kubín pod č. 530-11987. 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

zodpovedná osoba/zástupca prevádzkovateľa:

e-mail:info@atelierrabada.sk

Tel.: 0910 908 867

 1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 1. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 1. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto zásadách spracúvania osobných údajov bude získavať osobné údaje vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
 1. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:


• svoje identifikačné údaje,


• kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,


• účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,


• že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,


• ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,


• identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,


• dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 1. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:


• totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,


• kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,


• účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,


• ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,


• okruh príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,


• v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,


• dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,


• informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,


• právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu,


• informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,


• existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

 1. Účely spracúvania osobných údajov:
Účel

Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Právny základčlánok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zo zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy 
Zoznam osobných údajov– titul – meno a priezvisko – podpis – adresa – e-mail – číslo telefónu – adresa doručenia
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbzákazník
Kategória príjemcovprepravné spoločnosti: Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
Sprostredkovatelia
Doba uchovávaniav rozsahu požadovanom právnymi predpismi
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
Účele-shop
Právny základčlánok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje, patrí ponuka produktového portfólia prevádzkovateľa s cieľom poskytnutia produktov alebo služieb.
Zoznam osobných údajov– užívateľský účet: – meno a priezvisko – e-mail – číslo telefónu – dátum narodenia – adresa trvalého bydliska – adresa doručenia
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
PopisRegistrácia zákazníka a evidencia nákupov elektronickom obchode e-shop.
Kategórie dotknutých osôbzákazník
Kategória príjemcovprepravné spoločnosti: Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S
Sprostredkovatelia
Doba uchovávaniapo dobu registrácie v e-shope
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelEvidencia požiadaviek
Právny základčlánok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje patrí nadviazanie komunikácie a ponuka produktového portfólia prevádzkovateľa s cieľom poskytnutia produktov alebo služieb.
Zoznam osobných údajov– meno, priezvisko – adresa – telefón – e-mail
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
PopisOsobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom kontaktných formulárov uvedených na našej webovej stránke a e-mailov sa spracúvajú iba na vybavenie Vašej žiadosti. 
Kategórie dotknutých osôbzákazník a potencionálny zákazník
Sprostredkovatelia
Doba uchovávaniapo dobu 1 roka
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelLive chat
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Osobné údaje, ktoré spracúvame prostredníctvom online chatu uverejneného na našej webovej stránke spracúvame iba na vybavenie Vašej žiadosti. Vyplnením a odoslaním žiadosti súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia (dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely).
Zoznam osobných údajov– meno a priezvisko – e-mail – číslo telefónu – IP adresa
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbzákazník a potencionálny zákazník
Sprostredkovatelianolimit | DEVELOPERS, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, SR
Doba uchovávania1 rok
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelVernostný program
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zo zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
Zoznam osobných údajov– meno a priezvisko – adresa trvalého bydliska – štát – e-mail – číslo telefónu
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbzákazník
Sprostredkovatelia
Doba uchovávania1 rok po odhlásení sa z e-shopu
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelSpracovanie účtovných dokladov
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
plnenie povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zoznam osobných údajov– titul – meno a priezvisko – adresa – telefón – číslo účtu – e-mail – podpis
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbfyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť úhrady
Sprostredkovatelia
Doba uchovávaniav súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelReklamácie
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
Zoznam osobných údajov– meno a priezvisko – adresa – e-mail – číslo telefónu – podpis
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbzákazník/spotrebiteľ
PríjemcoviaMgr.Art. Veronika Rabadová, Na Sihoti 1159/19, 026 01 Dolný Kubín IČO: 51280469, DIČ: 1081213287 ………………….s.r.o., …………………….., …………………..
Sprostredkovatelia
Doba uchovávania10 rokov
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelVymáhanie pohľadávok
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 233/1995 Z. z. exekučný poriadok, zákona. č . 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
Zoznam osobných údajov– meno a priezvisko – rodné číslo – adresa
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbdotknuté osoby, fyzické osoby, právnické osoby v postavení účastníkov konania
Sprostredkovatelia
Doba uchovávania5 rokov
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelExekúcie
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 59/2018 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Zoznam osobných údajov– bežné osobné údaje, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu konania
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbfyzická osoba – účastník exekučného konania, štatutárny orgán alebo iná osoba oprávnená konať v mene účastníka konania
Sprostredkovatelia
Doba uchovávania7 rokov
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelNewsletter
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Zoznam osobných údajov– e-mail
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
PopisAk si želáte, môžete sa prihlásiť do nášho informačného newsletter bulletinu, ktorý je umiestnený na našich webových stránkach www.atelierrabada.sk. Osobné údaje sa budú spracúvať iba na zasielanie newsletter správ na vami zadanú e-mailovú adresu. Prihlásením sa do newsletter bulletinu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvame v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Vaša
e-mailová adresa bude spracúvaná až kým sa neodhlásite z odberu. Odhlásiť sa z odberu je možné kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý je uvedený v každej newsletter správe, ktorú od nás dostanete. Po odhlásení už od nás nebudete dostávať žiadne newsletter správy. Rozsah spracúvaných osobných údajov: e-mailová adresa.
Kategórie dotknutých osôbzákazník a potencionálny zákazník
Kategória príjemcovVaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti
Sprostredkovatelia
Doba uchovávaniaosobné údaje sú uchovávané po dobu 1 roka od udelenia súhlasu
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelEvidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je potreba vedenia prehľadu o zástupcoch dodávateľov a odberateľov (zákazníkov) prevádzkovateľa, resp. ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch pre riadne plnenie zmluvných povinností a prípadné preukazovanie právnych nárokov a zabezpečenie kontinuálnej a efektívnej komunikácie so zástupcami dodávateľov a odberateľov.
Zoznam osobných údajov– titul, meno, priezvisko – pracovné zaradenie – služobné zaradenia – funkčné zaradenie – osobné číslo zamestnanca – odborný útvar – miesto výkonu práce – telefónne a faxové číslo – adresa elektronickej pošty na pracovisko – a identifikačné údaje zamestnávateľa
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbzástupcovia, respektíve zamestnanci dodávateľov a odberateľov
Sprostredkovatelia
Doba uchovávania10 rokov po skončení zmluvy alebo obchodného vzťahu
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
ÚčelPriamy marketing
Právny základčl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade práca s existujúcimi zákazníkmi a propagácia produktov alebo služieb existujúcim zákazníkom
Zoznam osobných údajov– meno a priezvisko – adresa – telefón – e-mail
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 
Kategórie dotknutých osôbzákazník
Kategória príjemcovVaše osobné údaje spojené s marketingom môžu byť poskytované naším partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracúvania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti
Sprostredkovatelia
Doba uchovávaniapo dobu zmluvného alebo obchodného vzťahu
Cezhraničný prenosprenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje
 1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:
 1. Právo na prístup k osobným údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba na základe žiadosti právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a tiež má právo na poskytnutie informácii a na poskytnutie kópie o jej spracovávaných osobných údajoch. V prípade opakovanej žiadosti si môže prevádzkovateľ za vyhotovenie kópie spracovávaných osobných údajov účtovať od dotknutej osobyprimeraný poplatok. O takomto postupe bude prevádzkovateľ dotknutú osobu vopred informovať.

 1. Právo na opravu

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravilnesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Opravu vykoná prevádzkovateľ okamžite, vždy však s ohľadom na technické možnosti. 

 1. Právo na výmaz

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazalosobné údaje, ktoré sa jej týkajú. V prípade, že dotknutá osoba požiada o výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená, alebo ktoré je nevyhnutné na účeloprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích osôb vrátane profilovania na tom založeného a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, a tiež ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,  na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., Nariadenia, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • ak sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

V niektorých prípadoch je však právo dotknutej osoby obmedzené, a to najmä v prípadoch, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z. z., Nariadenia, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená, 
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že uplatnenie práva na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania,
 • na uplatnenie právneho nároku.
 1. Právo na obmedzenie spracovania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracovania pokiaľ:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • osobné údaje už nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje pre uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba podala námietku proti spracovaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Po dobu obmedzenia budúosobné údaje dotknutej osoby iba uložené a prevádzkovateľ ich nebude spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby. Obmedzenie spracovania trvá po dobu, po ktorú trvá nejaká z vyššie uvedených situácií. O prípadnom ukončení obmedzenia bude prevádzkovateľdotknutú osobu informovať. 

 1. Právo podať námietku

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je prevádzkovateľovi zverená, alebo ktoré je nevyhnutné na účeloprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích osôb. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Dotknutá osoba má tiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. 

Svoje právo namietať môže dotknutá osoba uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov má dotknutá osobaz dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 1. Právo na prenosnosť údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máprávo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa jej osobné údaje spracúvajú na základe jej súhlasu alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.V prípade, že by výkonom tohto práva boli dotknuté práva a sloboda tretích osôb, prevádzkovateľ nebude môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. 

 1. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania v rámci svojej činnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

 1. Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov

V prípade, že dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Pri odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený na základe dôvodných pochybností najskôr overiť totožnosť dotknutej osoby prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných pre potvrdenie totožnosti.

V prípade newslettrov (obchodných oznámení)  je možné sa odhlásiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie, ktorý je v každom e-maile.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Pokiaľ má dotknutá osoba pocit, že sa s jej osobnými údajmi nenakladá podľa zákona, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie mailom na email adresu: info@atelierrabada.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.